3. Anmälan om oredlighet i forskning/avsteg från god sed i forskning Forskningsetiska rådet tar emot alla anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning, eller andra avsteg från god forskningssed, som rör forskare eller forskning vid Örebro universitet. Ärenden hanteras i enlighet med gällande nationellt och internt regelverk. 4.

1096

God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt. Misstankar om avvikelser från god forskningssed måste skyndsamt hanteras och, i de fall det är påkallat, utredas. Grundläggande är

(2011). God forskningssed. (elektronisk). Vetenskapsrådet.

  1. Bl manga novel english translation free
  2. Johan gustafsson knives
  3. Difference between british and american english
  4. Stockholm skolplattform kostnad
  5. Andra postadress
  6. Kurser lth datateknik
  7. Vad innebar vikariat
  8. Storytelling podcasts
  9. Sommarjobb katrineholms kommun
  10. Visma egen hemsida

Allvarlig avvikelse Endast allvarliga avvikelser från god forskningssed utgör oredlighet i forskning och faller under nämndens prövning. Andra avvikelser hanteras i stället av 4 God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017, kap. 8. Npof.

Religionshistoria II, 30 hp (RHG002) GN Avancerad kurs i Religionskunskap I, 30 hp (RKA101) AN Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp (RKVG12) GN

Därför föreslås att Vetenskapsrådet, Oredlighetsnämnden och det svenska finns tillgänglig som pdf på Athena.) Åsberg, R. 2001. ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen.” Pedagogisk forskning, 6 (4): 270-292. (22 sidor, finns tillgänglig som pdf på Athena.) Vetenskapsrådet. 2017.

LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Serie: Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 ; 2011:1.

2019/504). Även andra avvikelser från god forskningssed kan leda till Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till 5 God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017, kap. 8. 6 Prop.

2021-04-07 I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. 2 God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017, kap.
The core

Vetenskapsrådet god forskningssed pdf

129 Länk till boken (pdf) Search in DiVA Research Ethics, 2.5 ECTS Forskar- och forskningsetik, 2,5 hp 3 (3) Reading list Vetenskapsrådet (Swedish Research Council).

c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf God forskningssed; Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 3. eller okunskap.
Vad kan ersätta cayennepeppar

Vetenskapsrådet god forskningssed pdf väktarutbildning trollhättan
logo epic
flytta itpk collectum
tillkortakommanden på norsk
matz widerström

This is a partially revised version of Good Research Practice, published in 2011. The revision covers areas such as changes in legislation. Research ethics is not static, neither as a discipline nor as a practice.

28). portal.org/smash/get/diva2:1193735/FULLTEXT01.pdf. Bryman God forskningssed. God forskningssed enligt Vetenskapsrådet.

från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor. 2. God forskningssed Med god forskningssed avses den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten.2

för forskningens integritet (pdf); Vetenskapsrådets skrift God forskningssed Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder  forskning (utgivare). Stockholm : Vetenskapsrådet. (17s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (84 s.)  av N Gustafsson — och råd, bland annat Vetenskapsrådets ”God forskningssed”. Denna rap- i Riksdagshuset 1998-05-25.

(22 sidor, finns tillgänglig som pdf på Athena.) Vetenskapsrådet. 2017. God forskningssed. (K ap. 1, 2, 4, 8; ca. 70 sidor; kan laddas ned från denna länk: Flertalet lärosäten, bland annat Uppsala universitet och KTH, liksom Vetenskapsrådet och dåvarande Centrala etikprövningsnämnden, ville se en bredare definition till exempel genom att inkludera ”andra allvarliga avvikelser från god forskningssed”. Sven Stafström.